2019

SCHŮZKA NA ODBOROVÉM SVAZU DOPRAVY

Dne 12.02.2019 jsme se zúčastnili schůzky na Odborovém svazu dopravy v Praze. Přítomni byli zástupci svazu pan Kokoška (místopředseda) a paní Pavelková (právní oddělení).

Z naší strany ZO čeští lodníci byli přítomni Milan Nový, Lukáš Starka, Vít Nosek a Jana Nováková.

Cílem schůzky bylo seznámit se s možnostmi spolupráce. Po úvodním představení činností svazu jsme i my svaz seznámili s věcmi, které pro nás představují prioritu.


Prioritně jsme se zabývali otázkou daní, která se týká všech, kteří pracují v NL. Zjistili jsme, že svaz dopravy je připravený se problematikou zabývat za předpokladu, že nás nebude menšina, ale že se do členství naší ZO čeští lodníci přihlásí, co možná největší počet lidí a to např. i „sympatizantů“, kteří bezpochyby budou moc využívat služeb Odborového svazu dopravy v rámci svého pracovně- právního vztahu. Svaz dopravy je schopen se našimi problémy zabývat i na mezinárodní úrovni. Pokud by se nám podařilo tento svízelný problém vyřešit, chceme fungovat dál a mít možnost v rámci lodnictví pomáhat všem, kteří se ocitnou v potížích. Priorita číslo 1, je však vyřešení otázky daní.


Odborový svaz dopravy však předeslal informaci, že se nemůže zabývat problémy, které vznikly před vznikem naší organizace, ale může začít řešit problémy, nové. Tzn. náš problém je neměnný, stále trvající a opakující se ve formě každoročně podávaných DP.

Cílem je oslovit největší počet lodníků, jejich rodin a sympatizantů a podpořit tak boj za spravedlnost prostřednictvím členství v naší odborové organizaci, neboť malá hrstka lidí nic nezmůže. Proto prosím, kterým není tato situace lhostejná podpořte nás svou účastí v odborech. Všechny potřebné informace pro vstup Vám ráda zodpoví Jana Nováková, hospodářka ZO čeští lodníci.

Bc. Jana Nováková


hospodářka ZO čeští lodníci

2018

POSLANCI SCHVÁLILI ÚPRAVU ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ

Dne 12. 9. 2018 Poslanecká sněmovna schválila poslanecký návrh novely zákona o daních z příjmů. Cílem návrhu je řešení situace českých lodníků zaměstnaných na palubách lodí v mezinárodní vnitrozemské přepravě u zaměstnavatelů v Nizozemském království. Podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 1974 uzavřené mezi ČSSR a Nizozemským královstvím mají lodníci ve vnitrozemské dopravě platit daně ze závislé činnosti dle místa jejich bydliště, tj. v ČR. V době otevřeného pracovního trhu, kdy je obvyklé platit daně v místě, kde sídlí zaměstnavatel, považují předkladatelé současnou úpravu za diskriminační. Návrh byl schválen ve znění komplexního pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny․ Za zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se nebude považovat zaměstnanec, je-li prokázáno, že se na něho zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, které se řídí právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než Česká republika nebo Švýcarské konfederace; v takovém případě budou základem daně příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění a tyto zahraniční příspěvky se budou považovat pro účely daní z příjmů za povinné pojistné (§ 6 odst. 12DPříj). Mzdový list bude muset pro účely daně obsahovat za každý kalendářní měsíc povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo v naturáliích [§ 38j odst. 2 písm. f) DPříj]. Původní návrh obsahoval nové znění § 6 odst. 13 DPříj: Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 DPříj základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Je-li činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění a daň je dle smlouvy odváděna ve státě, kde má zaměstnavatel sídlo, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 DPříj základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to pouze v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f DPříj v bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují do základu daně. Je-li činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění a daň je dle smlouvy odváděna ve státě, kde má zaměstnanec bydliště, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 DPříj základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě, snížený o povinné pojistné z tohoto příjmu odvedené v tomto státě. Návrh míří do Senátu.


Zdroj: Právní zpravodaj

2018

ZMĚNA ZÁKONA Č. 586/1992 SB. O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 80/6.

2017

ŽÁDOST O ZMĚNU DOHODY Z ROKU 1974

Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová před poslanci i přítomnými zástupci lodníků řekla, že prominout samotnou daň není možné. "Ty podmínky nejsou splněny, daň nelze prominout," uvedla. Lodníkům, kteří podali daňové přiznání před 31. říjnem 2016, a to i na výzvu úřadu, promine Finanční správa celý úrok z pozdě zaplacené daně, informovala. Lodníkovi v uvedeném datu, promine 50 procent úroku. ČTK řekla, že můžou žádat i o posečkání se zaplacením daně a současně požádat i o prominutí úroku z tohoto posečkání. Řada z nich o toto posečkání podle ní žádá, protože mezitím čekají na vrácení daně, kterou již zaplatili v Nizozemsku. Tam mohou žádat o vrácení daně až pět let zpátky.


Dnešní usnesení výboru ministerstvo podrobí právní analýze. "Napíšeme k tomu svoje stanovisko, svoje argumenty, ale bude to v rukou politické reprezentace," řekla Schillerová ČTK. Poznamenala však, že i kdyby česká strana zahájila jednání o změně smlouvy, neznamená to, že to nizozemská strana akceptuje.


Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD), který za lodníky před výborem hovořil, argumentoval mimo jiné tím, že někteří lodníci se už v roce 2010 hlásili o svoji daňovou povinnost, ale úřad je odmítl. Daňová smlouva s Nizozemskem, podle níž platí lodníci daně v tuzemsku, podle něj není pro Česko výhodná. Kladl například otázku, proč daně v tuzemsku neplatí například kuchař pracující v Británii. Zdůraznil také, že nikdo z dotčených lodníků se dani nevyhýbal úmyslně.


Zdroj: zpravy.aktualne.cz

2016

FINANČNÍ ÚŘAD VYMÁHÁ DANĚ

Na základě mezinárodní výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce bylo zjištěno, že osoby, které jsou daňovými rezidenty České republiky a jsou zaměstnány na palubách lodí a člunů plujících pod nizozemskou vlajkou, v České republice nezdaňovaly své příjmy z takto vykonávané závislé činnosti v Nizozemí, přestože účinná smlouva o zamezení dvojího zdanění s Nizozemským královstvím dává nárok na zdanění těchto příjmů výhradně České republice. Tyto příjmy zároveň byly neoprávněně, tj. v rozporu s uvedenou mezinárodní smlouvou, zdaněny v Nizozemí, a to buď chybným postupem zaměstnavatele, nebo českých lodníků, kteří zaměstnavatelům nedodali potřebné dokumenty pro uplatnění režimu zdanění v souladu s uvedenou smlouvou

(zejména „potvrzení o daňovém domicilu“).


Zdroj: financnisprava.cz

1974

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Českoslovesko s Nizozemskem uzavírá dohodu roku 1974. Na jejím základě musejí lodníci platit daně v místě svého bydliště, tedy v Česku.